O partnerima

Pučko otvoreno učilište Čakovec gradska je ustanova za obrazovanje. Po svom tipu, ona je javna i neprofitna ustanova. U njoj je stalno zaposlenih 4 djelatnika koji svakodnevno obavljaju zadatke iz područja obrazovanja odraslih i škole stranih jezika. U fokusu djelatnosti je obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje s trenutno s preko 90 različitih programa u realizaciji kojih je, zbog njihove kompleksnosti, uključeno stotinjak vanjskih stručnih suradnika za pojedine programe u profilima nastavnog osoblja za različita zanimanja kao na primjer doktora veterine, agronomije, magistara znanosti ih psihologije, pedagogije agronoma, ekonomista, inženjera i sl. Programi su verificirani i neverificirani, namijenjeni različitim ciljnim skupinama i pojedincima s ciljem podizanja razine njihove opće kompetencije posredstvom razvoja ključnih kompetencija te s posebnim naglaskom na njihovo obrazovanje i osposobljavanje za zanimanja u fokusu tržišta rada.

Učilište velik naglasak daje na konstantno istraživanje stvarnih potreba i interesa građana na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem
izrade ciljanih programa koji će omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za lakšu zapošljivost, veću kompetitivnost na tržištu rada i samim time smanjivanje stupnja nezaposlenosti. Učilište je ostvarilo partnerstva u formalnom i neformalnom obliku putem sporazuma o suradnji s partnerima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. POU Čakovec ima osoblje koje ima vještine i iskustva potrebna za implementaciju EU projekata, a isto tako ima ugovorene predavače iz čitavog niza programa. Učilište je provelo više EU projekata od kojih izdvajamo projekt Educross 2007. Obrazovne institucije cjeloživotnog obrazovanja Pučko otvoreno učilište Čakovec, kao nositelj projekta i Pučko otvoreno učilište Varaždin, kao partner na projektu, provele su projekt iz pretpristupnog programa Phare 2006, u sklopu programa INTERREG IIIA – Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004.-2006., pod nazivom EDU CROSS 2007 -„Prekograničnom edukacijom do bržeg
razvoja pograničnih krajeva”.

Cilj projekta EDU CROSS 2007 bio je organizirati besplatne edukacijske programe za devet deficitarnih zanimanja koja će omogućiti razvoj ljudskog potencijala, bolju pripremu za tržište rada i time pružiti veću gospodarsku konkurentnost.
Kao partner provodi projekt Give them a chance! (Erasmus+, KA2) u vrijednosti 118.645,00 € u suradnji s vodećim partnerom LU Lendava, Zvezom Romov iz Slovenije, Udrugom Uzor i Udrugom Amrita Obk. iz Pečuha.

POU Čakovec trenutno provodi projekt sufinanciran iz ESF fonda pod nazivom 'Prvi sam izbor na tržištu rada – obrazovan, kompetentan i lako zapošljiv', vrijedan 1.264.035,45 eura, U provedbi je i projekt 'ISKRA – ISKUSTVO KREATIVNIH AKTIVNOSTI' u suradnji sa POU Zagreb (ESF) te projekt Istakni se, osvoji posao 2 (ESF ), do ožujka 2020 te projekt Gastroturisteduca vrijedan 1.992.994,63 kuna do kraja travnja 2021. Ekspertize Učilišta nalaze se u području programa ranjivih i
marginaliziranih skupina kao što su Romi i ostale nacionalne manjine. U tom kontekstu postignuti su značajni rezultati u programima osnovnog obrazovanja odraslih za romsku populaciju ( preko 1000 Roma uključenih u program osnovnog obrazovanja te u nastavku osposobljavanja za pojedina zanimanja). Inovativnost programa posebno u oblasti novih znanja i vještina potrebnih za nova zanimanja u stalnom su fokusu djelatnosti Učilišta u području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Velik naglasak u obrazovanju odraslih Učilište posvećuje istraživanju deficitarnih zanimanja i značajne rezultate je postiglo u suradnji sa susjednim zemljama. Učilište kao ustanova čiji je osnivač Grad Čakovec ima konstantnu podršku kako u programskoj shemi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, tako i u logističkoj podršci. U tom smislu Učilište posjeduje kvalitetne nastavne i ostale prateće prostore za sve oblike realizacije ukupne djelatnosti. Učilište je opremljeno suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima ( tri moderna informatička praktikuma, specijalizirane učionice za strane jezike s pametnim pločama te druge edukativne programe.

Ljudska univerza Lendava

Ljudska univerza Lendava se temelji na visokoj kvaliteti obrazovnih usluga s namjerom postizanjačim većeg broja zadovolnjnih polaznika različitih program osposobljavanja i usavršavanja. Vizija: U budućnosti želimo istaknuti našu ulogu u području obrazovanja odraslih u regiji, ponajprije pomoću domaćih i stranih partnera, s kojima sudjelujemo u različitim projektima, širiti postojeću obrazovnu ponudu. Zaposleinici KLU Lendava gaje sljedeće vrijednosti: Kvalitetu, ljubaznost, poslušnost,
prilagodljivost i profesionalnost. LU Lendava prati novosti u području obrazovanja odraslih i to u formalnom i neformalnom obliku. Provodi programe cjeloživotnog učenja. Tako polaznici programa dobivaju znanja u okviru sljedećih
obrazovnim oblika.

– Obrazovanje za dobivanje znanja
– Strukovno-tehničko obrazovanje
– Stručno usavršavanje i osposobljavanje
– Informatičko obrazovanje
– Prekvalifikacije
– Opće obrazovanje

Pok okriljem RIC-a provodimo ispite iz mađarskog jezika na osnovnom i višem nivou. Osim redovno nude i individualne program učenja stranog jezika. U školskoj godini 2005./2006. Ljudska univerza Lendava se uključila u projekt POKI – Nudimo obrazovanje odraslih za odrasle, koju razvija Slovenska pedagogijska škola uz potporu MES-a i ESS-a s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih. Od 2006. godine LU Lendava nosi zelenu oznaku POKI, što dokazuje da svi zaposlenici sustavno vode brigu o razvoju kvalitetnog obrazovanja u našoj javnoj ustanovi. Kvaliteta nam znači: o zadovoljstvu svih onih koji studiraju s nama, našim partnerima i zaposlenicima; o širokom raspon obrazovnih programa za sve generacije sukladno smjernicama Republike Slovenije (LPIO) i Europske unije, te su u skladu s potrebama lokalne zajednice i njezinih stanovnika;
– prijateljski odnos prema svakom pojedincu s naglaskom na individualni rad;
– poticanje poduzetništva i nastojanja za dobrim rezultatima;
– skrb za poticajno okruženje za učenje;
– profesionalnost i profesionalnost svih zaposlenika;
– Povezivanje sa svim strateški važnim partnerima.

LU Lendava se prijavila 2009. Godine na natječaj za projekt Obrazovanje i osposobljavanje stručnih suradnika u obrazovanju odrasli 2009-2011., potprojekt Osposobljavanje za samouevaluaciju o obrazovanju odraslih u okviru aktivnosti Osposobljavanje novih savjetnika za kvalitetu. Godine 2011. Smo se priključili novom projektu koji se nastavlja na kvalitetu u obrazovanju odraslih i tako postali jedan od članova Mreže savjetovalaca za kvalitetu u obrazovanju odraslih. Mreža u kojoj trenutno djeluje 23 osposobljenih savjetnika. Mreža je nositelj širokom znanja o kvaliteti i središte traženja pristupu za bolje obrazovanje odraslih u svojim organizacijama, istodobno i poveznica organizacija u obrazovanju odraslih kod tražena odgovora na pitanja što je kvalitetno obrazovanje odraslih. Osnovna namjena projekta je osposobiti savjetnika za kvalitetu koji će u partnerskim organizacijama savjetovati na području rada za kvalitetu i poticao na uvođenje poboljšanja. Na svojoj redovitoj sjednici, 17. ožujka 2008. godine, Vijeće Ljudske univerza Lendave usvojilo je strategiju kvalitete ili Povelju o kvaliteti Ljudske univerza Lendave kojom svi zaposlenici Ljudskog univerziteta Lendava žele pratiti i razvijati kvalitetu našeg javnog instituta. Vjerujemo da moramo
ponuditi kvalitetne usluge iz godine u godinu, jer ćemo se moći natjecati na postojećem tržištu. Procjena kvalitete je složen i dugotrajan proces, ali je i dalje najbolji pokazatelj našeg napretka i tržišne pozicije. Strategija kvalitete temelji se na stalnoj skrbi za kvalitetom rada svih zaposlenika u Lu Lendavi. Glavna smjernica našeg ponašanja u planiranju i razvoju kvalitete je uspješno postizanje razvojnih ciljeva našeg instituta.

U LU Lendava Lendavi već nekoliko godina provodimo Poseban program za romsku etničku skupinu
(PPERO). Namijenjen je sudionicima s nedovršenom ili završenom osnovnom školom ili nižom
stručnom naobrazbom koja je dugo bila nezaposlena i dugo se nije bavila drugim oblikom
cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Privatno pučko učilište za cjeloživotno obrazovanje '' Vanco Prke'' Stip
Privatno pučko učilište za cjeloživotno obrazovanje '' Vanco Prke'' Stip je institucija za obrazovanje
odraslih. Institucija se bavi slijedećim aktivnostima:
– osnovno obrazovanje odraslih
– sekundarno obrazovanje odraslih na području strojarstva, auto-mehanike i elektronike
– obuka za dobivanje vještina i znanja putem neformalnog obrazovanja
– obuke za provođenje obuka za dobivanje sigurnosne dozvole
Učilište trenutno zapošljava 6 osoba od kojih je dvoje nastavnih profesora, dva učitelja engleskog
jezika, jedan profesor povijesti i geografija, i jedan profesor njemačkog jezika, te 45 vanjskih
suradnika (4 profesora makedonskog jezika, jedan profesor biologije i kemije dva profesora fizike,
dva matematike, dva tjelesnog odgoja, četiri engleskog jezika, jedan francuskog jezika, jedan ruskog
jezika, jedan albanskog jezika, jedan glazbenog, jedan likovnog, šest profesora za područje
elektronike i tri profesora informatike. Isto tako surađujemo sa tri predavača za frizere, jednog za
muške frizere, jednog za pedikuru i manikuru, jednog visažista, kozmetičara, vatrogasca, zavarivača i
stolara. 35 godišnje iskustvo u radu sa Romima u edukaciji, a osobito neformalno obrazovanje na
nacionalnom nivou.
Posjedujemo osoblje sa ekspertizom za edukaciju za aktivnosti obrazovanja odraslih, međutim,
potrebna je nadogradnja i jačanje kapaciteta zaposlenog osoblja:
Opismenjavanje od 2000-2018 za 1235 Romi koji su završili osnovno obrazovanje za odraslih.
Srednje obrazovanje od 2015-2018, završilo 98 Roma
Obuku za rezanje i šivanje 2010-2018, 272 su završili i svi su imaju zaposlenje
Obuka za frizera od 2010-2018- 46 Romi imaju završeno
Obuku za pedikuru i manikuru оd 2010-2018- 21 kandidat ima završeno

Obuku za mesara od 2010-2018- 4 kandidata
Obuku za kuhara od 2010-2018, 8 kandidata
Obuku za kozmetičara od 2010-2018- 6 kandidate
Obuku za zavarivača 2010-2018- 14 kandidata
Obuku za Izgradnja izolacije za gradnju PVC stolarije od 2010-2018-10 kandidata;
obuka za zidare iz 2010-2018-36 kandidata;
obuka za montere suhe gradnje od 2010-2018-6 kandidata;
Osposobljavanje za fasade od 2010-2018-14 kandidata;
Obuka za viljuškar od 2010-2018- 21 kandidata

Udruga za razvoj romske manjine – Preporod osnovana je u naselju Hudeje, studenog 2013 na romskom kongresu. U registar je upisana u veljači 2014, što znači da radi več više od godinu dana, a za to vrijeme, sa svojim brojnim aktivnostima na lokalnoj i nacionalnoj razini potvrdila prihvatljivost svog rada. U udrugi je trenutno pridruženi 17 organizacija i pojedinci s ciljem, da nastave put i viziju svog stvaranja, koji se temelji na održivom razvoju romske zajednice u Sloveniji. Udruga svoje članove ne isključuje, ali njihovo članstvo pokušava integrirati u svoje projektne prijedloge u okviru partnerskih organizacija udruge. Međusobna suradnja može iskoristiti sve kadrovske i infrastrukturne resurse za izvođenje svih aktivnosti. Predsjednik udruge je dugogodišnji romski vijećnik i jedan od najaktivnijih Roma, Darko Rudaš, koji je do sada radio na različitim projektima. U
udruzi surađivanju i drugi profesionalni ljudi, koji se brinu za stručno izvođenje svih aktivnosti. U okviru svog rada udruga obavlja radove i redovitih operacija programa Ureda za narodno manjino Vlade RS, te tako udruga Preporod postala jedna od najpoznatijih romskih organizacija u zemlji. Koordinator projekta u okviru udruge Preporod je iskusni voditelj projekta, koji je do sada sudjelovao u više od 15 projekta Europske unije, što će omogućiti profesionalnu provedbu aktivnosti. Udruga Preporod će se
u okviru svojih aktivnosti biti zadužena za međusobno povezivanje i kontaktiranje romskih udruga i Roma, te javnih institucija. To će također imati koristi za samu udrugu, jer će proširiti svoju mrežu partnerskih organizacija s kojima sudjeluje u pridruživanju, stjecanju novih aktivnosti, novih vještina pri pomoći u rješavanju problema u romskoj zajednici. Za organizaciju, važno je da bude dobila iskustva u provedbi međunarodnih projekata.

U međunarodnim projektima Preporod još nije sudjelovao. Redovito sudjeluje na državnim natjecanjima. Do sada smo proveli 8 projekata u vezi s financiranjem romskih kulturnih projekata u okviru Ministarstva kulture i tri jednogodišnja projekta u okviru programa romskih udruga, financiranih od strane Ureda za narodnosti, temeljem kojih je udruga stekla vrijedna znanja i vještine.

Uzor – Udruga za obrazovanje Roma

Udruga za obrazovanje Roma – “UZOR” je udruga sa sjedištem u romskom naselju Orehovica. Do sada je pokrenula nekoliko uspješnih projekata rada s djecom i mladima. Svoje upravljačke kapacitete može dokazati sudjelovanjem u brojnim projektima koje su provodili.

Djelatnosti Udruge sukladno Statutu:
– edukacija i unapređivanje Roma na društvenom planu
– Promicanje prava i interesa nacionalne manjine Roma
– Zaštita standarda i socijalnog statusa
– Povezivanje i suradnja sa drugim udrugama na području međimurske županije, u Hrvatskoj i inozemstvu
– Međunarodna suradnja
-širenje interkulturalnog odgoja i obrazovanje u više nacionalnim sredinama
-organiziranje kulturnih i sportskih aktivnosti s naglaskom integracije same romske zajednice s većinskim stanovništvom.

Predsjednik udruge UZOR je od 2001 zaposlen u OŠ Orehovica te je od 2013 do 2015 kao mediator sudjelovao na radionicama inkluzije za odrasle Rome. Cilj radionica bio je da se odrasli pripadnici romske manjine počnu aktivno uključivati u obrazovanje svoje djece te da ih počnu poticati i podržavati u tome da obrazovanje i završe. Član projektnog tima iz UZOR-a posjeduje poprilično iskustvo u sudjelovanju u provedbi i asistenciji pri provedbi projekata sufinanciranih iz različitih fondova EU, te je dugi niz godina aktivan u lokalnom djelovanju na području zaštite manjinskih prava.

Sudjelovali smo u sljedećim projektima:
1. Uspostava prekogranične kulturno-turističke transverzale: “Drom” te razvoj integralnog romskog kulturno-turističkog proizvoda (akronim ROKIC:”DROM”). Projekt je trajao od 07/09 do 03/12. Općina Orehovica je bila nositelj, a Udruga za obrazovanje Roma ''Uzor'' projektni partner. Projekt je bio financiran iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Oba partnera uspješno su provela zadane aktivnosti, a to su: prezentacija tradicionalnih romskih zanimanja, glazbe i plesa.
2. Članovi udruge sudjelovali su aktivnostima oko planiranja i realizacije izgradnje komunalne infrastrukture u Romskom naselju Orehovica.
3. projekt: Program zapošljavanja nacionalnih manjina Republike Hrvatske (2010.-2013.) projekt je kojem je Udruga „Uzor“ i Osnovna škola Orehovica bili su suradnici u projektu.

5. projekt: Erasmus+ (inicijative i razmjene mladih) koristili smo potporu UNDP Hrvatska za edukaciju i mobilizaciju mladih aktivista.
6. Projekt "Romski kotač na putu obrazovanja" – nositelj OŠ Orehovica, a UZOR je bio partner na projektu. Namjena projekta je razvoj ljudskih potencijala, te integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav. Opći cilj projekta: promicanje i stvaranje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju kroz promicanje pružanja relevantnih usluga. Specifični ciljevi projekta: poboljšati školski uspjeh i uključenost učenika romske nacionalnosti u
izvannastavne aktivnosti i pospješiti razvoj multikulturalnog ozračja u školi i mjestu Orehovica te uvesti ekološki odgoj i obrazovanje. Provedba projekta je trajala od 21. kolovoza 2013. do 21. veljače 2015.

7. Projekt Gastrostart: Nositelj projekta Centar za socijalnu skrb Čakovec, a partneri OŠ Orehovica i UZOR. Projektu je bila svrha omogućiti pristup tržištu rada dugotrajno nezaposlenim osobama korisnicima pomoći iz sustava socijalne skrbi. Osamnaest od 20 polaznika romske nacionalne manjine steklo je program osposobljavanja za pomoćnog kuhara. Opći cilj projekta je promocija socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći kroz potporu njihovom ulasku na tržište rada. Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost korisnika i pripremiti ih za ulazak na tržište rada kroz obrazovanje i stjecanje novih znanja i vještina za poslove pomoćnog kuhara. Kao korisnici, u projekt su bile uključene dugotrajno nezaposlene osobe romske nacionalne manjine (20), koji imaju završenu osnovnu školu i primaju neki od dugotrajnih oblika socijalne pomoći. Uspješno je završilo 18 kandidata od toga 13 iz Općine Orehovica. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 148.184,57 eura, a trajanje projekta je 28.11.2013-29.11.2014. Udruga Uzor motivirala je polaznike i imala zaposlenika za vrijeme trajanja projekta. Smatramo dasmo imali ključnu ulogu u ostvarivanju ovog projekta. S Pučkim otvorenim učilištem Korak po Korak iz Zagreba osnivali smo Reyn mrežu na nacionalnom nivou koja za cilj ima zagovaranje uključivanje djece u rani odgoj i obrazovanje i
sudjelovali smo kao članovi Udruge u provedbi projekta (IPA) Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu.

9. Projekt "Mapiranje potrebe mladih Roma". Nakon provedenog projekta došli smo do nekih važnih podataka koji su ukupnom stanovništvu biti od velike pomoći. Pritom smo aktivirali mlade i oformili grupu koja će javnim zagovaranjem pokušavati ostvariti svoje potrebe.
10. Sudjelovali smo kao partneri u projektu iz natječaja Erasmus + pod brojem: 2016-1-SI01-KA204-021624, GEM Give them a Chanc. LU Lendava (Slovenija) je bila nositelj, a partneri su bili POU Čakovec (Hrvatska), Amrita OBK iz Pečuha (Mađarska) i Zveza Roma Slovenije.

KHAM Delchevo
građanska NGO “KHAM” iz Delčeva je nevladina, nepartizanska i neprofitna organizacija, koja se sastoji od tri slobodnih udruga građana, za realizaciju, zaštitu i koordinaciju interesa i uvjerenja, kao i za provođenje aktivnosti za podizanje razine obrazovanja i poboljšanje socioekonomskih uvjeta marginaliziranih skupina, promociju i razvoj civilnog društva i demokracije. Građani koji se nalaze u udruzi NGO “KHAM” iz Delčeva za osiguravanje šireg javnog interesa gdje se vizija, misija i opći i specifični ciljevi definiraju u određenim dokumentima za opću politiku i strategiju organizacije. Vizija: Građani Republike Makedonije su jednaki, dostojanstveni zaposlenici, s pravom na zdravlje i potpunom inkluzijom u obrazovne postupke i ostale sfere društvenog života.

Misija: NGO “KHAM” je udruga građana koja kroz informacije, obrazovanje, utjecaj na politiku i pružanje usluga pomaže Romima i marginaliziranim skupinama kako bi se potaknuli da ostvare svoja prava, da dobiju bolje obrazovanje i nađu se u boljoj gospodarskoj poziciji. NGO KHAM Delčevo radi na području Istočne Bregalnice, trenutno zapošljava 13 osoba, te 19 osoba koje su honorarno uključene u aktivnosti udruge. Glavni ured KHAMa nalazi se u Delčevu, no ima urede i u selu Crnik- Pehcevo, te u općini Vinica. Prema strategiji organizacije trenutno pokrivamo 5 sektora: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, ljudska prava i civilni angažman.

Dugoročni ciljevi:
• Provođenje ljudskih prava i poštovanje principa ne-diskriminacije
• Uklanjanje negativnih predrasuda o Romima kao radnicima i ljudima i poboljšanje njihove konkurentnosti na tržištu rada
• Povećanje redovitog pohađanja obrazovnih programa i poboljšanje slabih dostignuća Roma u obrazovnom procesu
• Stalna implementacija zdravstvenih prava i primjena preventivnih zdravstvenih programa unutar Romskih zajednica
• Uključivanje Roma u aktualne važne društvene događaje na lokalnoj i nacionalnoj razini

Projekt 'Primijenjeno obrazovanje za mlade Rome' rješava najteži problem, a to je niska razina obrazovanja među romskom populacijom, što rezultira niskim sposobnostima i društvenim statusom. Zahvaljujući tom programu povećava se razina obrazovanja među mladim Romima, odnosno najveći postotak, odnosno svi Romi na razini romske zemlje iz istočnog dijela Makedonije završavaju srednju školu, od kojih su mnogi upisani na fakultet. Izravni korisnici su 420 romske djece za 4 godine i oko 200 neromske djece (za sportske aktivnosti, kviz znanja, multietničke radionice i slično, 40 učitelja i oko 120 romskih obitelji, 120 u odnosu na 420, jer su djeca u prosjeku ponovila 90 Broj novoprimljenih studenata kretao se od 12 do 15 djece, a svi korisnici bili su iz lokalne osnovne škole

Privatno pučko učilište Vanco Prke Delčevo

Projekt “Tečajevi za prekvalifikaciju Romkinja”, кroz Program inicijative Zajednice realiziran je projekt kako bi se doprinijelo podizanju razine njihovog ekonomskog života. Bilo je 40 Romkinja iz socijalno ugroženih obitelji koje su prošle proces obuke.
Projekt: Jednake obrazovne mogućnosti 2,3, ovaj projekt je podržala Zaklada Otvoreno društvo Makedonija, čiji je cilj bio osigurati jednake mogućnosti obrazovanja za romske učenike, bolji uspjeh od prvog do četvrtog razreda i povećati broj romskih učenika od petog do osmog razreda. Ciljna skupina bila su djeca iz obje lokalne škole iz općine Delchevo – OU Vanco Prke i SV Celiment Ohridski. Ukupan broj romske djece obuhvaćene ovim projektom iznosio je 460 u razdoblju od tri godine iz obje škole i oko 60 nastavnika iz navedenih škola. 2010-2014 Project: Dobar početak- ovaj projekt je podržala Europska komisija, a provodi ga Fond za obrazovanje Roma u partnerstvu s nevladinom organizacijom KHAM Delchevo. Projekt se provodi u četiri europske zemlje: Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Makedoniji, a cilj mu je pružiti dugoročnu i učinkovitu potporu romskoj djeci u dobi od 0-6 godina u fazi njihova ranog razvoja. Udruga KHAM kao partnerska organizacija provodi aktivnosti na tri lokaliteta: Delčevo sa selom. Trabovitishte, v Crnik u općinama Pehčevo i Vinica. Projekt je provodio aktivnosti koje su pridonijele realizaciji cilja projekta: uključivanje romske djece u predškolske ustanove, posjete romskim obiteljima (od vrata do vrata), događanja u zajednici, a prije svega za roditelje imati djecu ove godine (obrazovne i zdravstvene) i opremanje dječjih ustanova na spomenutim mjestima. Projekt "Dobar početak" u potpunosti je dovršio adaptaciju stagnirajućeg objekta u vrtiću u selu. Crnnik, općina Pehcevo i izgradili novu korisnu površinu od 100 m2 u vrtiću “Goce Delchev” u Vinici. Projekt pruža izravnu potporu uključivanju romske djece u 119 romskih obitelji.